Novinky

Zverejnené: 14.09.2018

- ČERPANIE Z NARÁŽANEJ STUDNE

Zobraziť všetky novinky

Zásielky aj do CZ

0 ks 0.00 €

Telefón: 0907 706 354

E-mail: info@ivatoshop.sk


Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

  1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa ,krajina.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.
  6. Kupujúci súhlasí s poskytnutím e-mailovej adresy spoločnosti ..... za účelom anonymného hodnotenia e-shopu pre Heureka.sk / Pricemania.sk, pričom do 15 dní od doručenia tovaru bude zaslaný prevádzkovateľom automatický mail pre hodnotenie e-shopu.
  7. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť osobné údaje ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu Môj účet. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust.§ 11 ods.1 zákona , aby  predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie ,ktoré sú uvedené vyššie alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch alebo v rámci zaradenia do vernostného programu a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a vernostného programu. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresu sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
  8. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm.b) zákonač. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len „ZnOOÚ“) pre dávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej Objednávky.
  9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c)  ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm.e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
  10. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 7 týchto obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek elektronickou, alebo písomnou formou.


load